. .

The page is printed

Reklamasjon

Informasjon ved skade eller manko på gods.

Rutiner ved skade/manko:

Dersom gods mangler eller er skadet ved mottak, skal dette noteres i leveringsdokumentet når varen mottas.

Sjåføren eller annen representant for Schenker AS skal signere for anmerkningen.

Dersom skaden oppdages etter utpakking, må det snarest, uten ugrunnet opphold, reklameres til Schenker AS.

Ved skadet gods

Fyll ut skademeldingsskjema og send det til no.claims@dbschenker.com

  • Send med kopi av utleveringsseddelen der skaden er anmerket.
  • Ved skader, send med bilder som dokumentasjon på skadeomfang.
  • Skader som ikke omfatter totalskade, avklares ved skadetakst/prisavslag eller reparasjonskostnader.
  • Skadet gods må oppbevares til saken er avklart.
  • Ta gjerne kontakt på telefon 07500 ved spørsmål.

Ved manko

Ta først kontakt med oss på kundesenter@dbschenker.com for sporing av gods.  

Erstatningskrav

Erstatningskrav må fremsettes skriftlig. Send et spesifisert krav til:

Schenker AS v/ Kundesenter reklamasjon,

Postboks 292 Alnabru, 0614 Oslo.

Eller til vår mail no.claims@dbschenker.com 

Legg ved kopi av handelsfaktura som dokumentasjon på kravbeløpet. Husk å oppgi hvilken sending det gjelder (sendingsnummer), bankgironummer og ønsket betalingsreferanse. MVA dekkes ikke for selvstendig næringsdrivende.   

Ansvarsbegrensninger

Transportørens erstatningsansvar ved skade/manko er begrenset til maksimum:

Bil/jernbanetransport: 17 SDR*) pr. kg brutto godsvekt.

Innlands sjøtransport: 2 SDR*) pr. kg brutto godsvekt /667 SDR pr. kolli.

Grenseoverskridende transport: 8,33 SDR*) pr. kg brutto godsvekt.*)

Forøvrig reguleres ansvaret etter Lov om Vegfraktavtaler.

Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB-2015 (Nordisk Speditør Forbunds Alminnelige Bestemmelser, unntatt §27c, lagring), CMR-, Haag-, Visby-, Warszawa-konvensjonene.

*) 1 SDR = etter gjeldende kurs

Generelt ansvar

Gods mottas til befordring etter de takster, fraktberegningsbestemmelser og gjeldende lovgivning som til enhver tid gjelder for Schenker AS.

Transportforsikring

Den vanligste transportrisikoen kan man beskytte seg mot ved å tegne forsikring.

Schenker AS samarbeider med et forsikringsselskap på forsikringsløsninger for enkeltsendinger.

Ønskes transportforsikring, ta kontakt med nærmeste Schenkerterminal v/booking for utfyllende informasjon.

Skademeldingsskjema (DOC | 0,07 MB)


Siste oppdatering: 17.10.2016

Til starten på siden